Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27. napján elfogadta a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletet. A rendelet indokolása szerint a 95/46/EK irányelv célkitűzései és elvei továbbra is érvényesek, azonban az irányelv nem akadályozta meg

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezései alapján egy ember arca, képmása személyes adatnak, a képfelvétel készítése, valamint az adatokon elvégzett bármely művelet pedig adatkezelésnek minősül, amelyhez – külön törvényi felhatalmazás hiányában – az érintett hozzájárulása szükséges. Törvényi felhatalmazás egyes ágazati jogszabályokban A külön törvényi felhatalmazást a munkahelyi

Reklám természetes személynek mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével, így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult. A hozzájáruló nyilatkozat kérésére vonatkozó közvetlen megkeresés reklámot nem tartalmazhat, ide nem értve a vállalkozás nevét és megjelölését. Előzetes hozzájárulás A

A Tanácsadó Testület fenti tárgyú állásfoglalása alapján, amennyiben az igény előzetes nyilvános meghirdetése során a védjegy jogosultja nem nyújt be a meghirdetett domainnel azonos domain delegálására vonatkozó igényt, a Regisztrátor kizárólag abban az esetben köteles a prioritással nem rendelkező igénylő számára a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által lajstromozott védjegyből a szabályzatnak megfelelően képezhető domainnév delegálását

Július közepén változott az Elker tv., bevezetve az alkalmazásszolgáltató fogalmát és egyben szabályozva a titkos információgyűjtésre jogosult szerv által az alkalmazásszolgáltatókat érintő megkereséseket. A alkalmazásszolgáltató meghatározása A törvény értelmező rendelkezése alapján az alkalmazásszolgáltató az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet, aki, vagy amely elektronikus hírközlő hálózat felhasználásával valamilyen szoftverhez

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 10. pontja alapján adatkezelésnek minősül az adatok továbbítása is. Az Infotv. 3. § 11. pontja értelmében adattovábbítás „az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.” Az Infotv. 3. § 22. pontja alapján harmadik személy „olyan természetes vagy

Az adatkezelő személyes adatokra vonatkozó adatkezeléseiről, az érintettek tájékozódásának elősegítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság hatósági nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza 1. az adatkezelés célját, 2. az adatkezelés jogalapját, 3. az érintettek körét, 4. az érintettekre vonatkozó adatok leírását, 5. az adatok forrását, 6. az adatok kezelésének időtartamát, 7. a továbbított adatok fajtáját,

Az érintett számára több lehetőség biztosított a jogsértő adatkezeléssel szemben, amelyek – költséghatékonyság szempontjából legalábbis – egyfajta sorrendet is jelentenek a jogérvényesítés rendszerében, így az érintett: 1. kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását; 2. az érintett tiltakozhat személyes adatának

Amennyiben a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, valamint adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy

A domain igényléssel és használattal kapcsolatos jogvitákban az Alternatív Vitarendező Fórum eljárását lehet igénybe venni. A domain delegálását megelőzően keletkező jogvitákban a Tanácsadó Testület jár el, a már delegált domainekre vonatkozó jogvitákban a Regisztrációs Döntnök, valamint a delegált domainek alatt közölt jogsértő tartalom miatt kezdeményezett jogvitákban a Hotline Döntnöki Fórum. Az Alternatív Vitarendező Fórum a