Az adatkezelő személyes adatokra vonatkozó adatkezeléseiről, az érintettek tájékozódásának elősegítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság hatósági nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza 1. az adatkezelés célját, 2. az adatkezelés jogalapját, 3. az érintettek körét, 4. az érintettekre vonatkozó adatok leírását, 5. az adatok forrását, 6. az adatok kezelésének időtartamát, 7. a továbbított adatok fajtáját,Tovább →

Az érintett számára több lehetőség biztosított a jogsértő adatkezeléssel szemben, amelyek – költséghatékonyság szempontjából legalábbis – egyfajta sorrendet is jelentenek a jogérvényesítés rendszerében, így az érintett: 1. kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását; 2. az érintett tiltakozhat személyes adatánakTovább →

Amennyiben a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, valamint adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogyTovább →

A személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. A cél nélküli vagy nem konkrét célú adatkezelést a jogszabály nem engedi. Az adatkezelés célját az adatkezelés minden szakaszában szem előtt kell tartani, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Az adatkezelés célhoz kötöttsége azt is jelenti, hogy a személyesTovább →

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 25. §-a rendelkezik a társasház területén alkalmazott kamerás megfigyelésről. A közös tulajdonban álló épületrészek, helyiségek és területek megfigyelését szolgáló kamerarendszer létesítéséről és üzemeltetéséről a közgyűlés az összes tulajdoni hányad szerinti legalább kétharmados többségével rendelkező tulajdonostársak igenlő szavazatával dönthet. A szervezeti-működési szabályzatnak tartalmaznia kell a kamerarendszer üzemeltetéséhez szükséges adatkezelési szabályokat. A közös képviselő vagyTovább →

Az Európa Parlament és Tanács 95/46/EK irányelve (továbbiakban: Irányelv) 18. cikk (2) bekezdése biztosítja a lehetőséget arra, hogy a tagállamok az adatvédelmi nyilvántartásba való bejelentést egyszerűsíthetik vagy a bejelentés alól mentesítést adhatnak, ha az adatkezelő kinevez egy adatvédelmi tisztviselőt, aki adatvédelmi nyilvántartást vezet azon adattartalommal, mely a hatósági bejelentési kötelezettség adattartalmával megegyezik. A pénzügyi szervezetekTovább →