Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27. napján elfogadta a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletet. A rendelet indokolása szerint a 95/46/EK irányelv célkitűzései és elvei továbbra is érvényesek, azonban az irányelv nem akadályozta meg

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezései alapján egy ember arca, képmása személyes adatnak, a képfelvétel készítése, valamint az adatokon elvégzett bármely művelet pedig adatkezelésnek minősül, amelyhez – külön törvényi felhatalmazás hiányában – az érintett hozzájárulása szükséges. Törvényi felhatalmazás egyes ágazati jogszabályokban A külön törvényi felhatalmazást a munkahelyi

Reklám természetes személynek mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével, így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult. A hozzájáruló nyilatkozat kérésére vonatkozó közvetlen megkeresés reklámot nem tartalmazhat, ide nem értve a vállalkozás nevét és megjelölését. Előzetes hozzájárulás A

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 10. pontja alapján adatkezelésnek minősül az adatok továbbítása is. Az Infotv. 3. § 11. pontja értelmében adattovábbítás „az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.” Az Infotv. 3. § 22. pontja alapján harmadik személy „olyan természetes vagy

Az adatkezelő személyes adatokra vonatkozó adatkezeléseiről, az érintettek tájékozódásának elősegítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság hatósági nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza 1. az adatkezelés célját, 2. az adatkezelés jogalapját, 3. az érintettek körét, 4. az érintettekre vonatkozó adatok leírását, 5. az adatok forrását, 6. az adatok kezelésének időtartamát, 7. a továbbított adatok fajtáját,

Az érintett számára több lehetőség biztosított a jogsértő adatkezeléssel szemben, amelyek – költséghatékonyság szempontjából legalábbis – egyfajta sorrendet is jelentenek a jogérvényesítés rendszerében, így az érintett: 1. kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását; 2. az érintett tiltakozhat személyes adatának

Amennyiben a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, valamint adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy

A fogyasztót – meghatározott határidőn belül – indokolás nélküli elállási, illetőleg – szolgáltatás igénybevétele esetén – felmondási jog illeti meg. Az elállási és felmondási jog gyakorlásának határideje A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát 1. termék adásvételére irányuló szerződés esetén – a terméknek, – több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,

Az elektronikus kereskedelmi tevékenység megkezdéséhez valamely gazdálkodási forma megléte (egyéni vállalkozás, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, stb..), továbbá a termékek, vagy szolgáltatások értékesítéshez szükséges tevékenységi körök, különösen a csomagküldő, internetes kiskereskedelem tevékenységi kör megléte szükséges. A tevékenység végzésének feltételeit ugyanakkor számos jogszabály vonja szabályozás alá. Bejelentési kötelezettség A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2009

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatással kapcsolatos adatszolgáltatással kapcsolatban Információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá a szolgáltató köteles elektronikus úton közvetlenül és folyamatosan, könnyen hozzáférhető módon legalább a következő adatokat közzétenni: a szolgáltató nevét, a szolgáltató székhelyét, telephelyét, ennek hiányában lakcímét,